سقف مجاز برای برخورداری از مزایای قانون “تسهیل تسویه بدهی بدهکاران” برای هر شخص حقیقی ۵ میلیارد ریال(اصل منـدرج در «قرارداد ملاک محاسبه») است. (منبع)