به گزارش اقتصادآنلاین، درون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها بخش کوچکی به مسئله رفاه می‌پردازد. آن هم در صورتی که در حال حاضر مسئله نابرابری در ایران مسئله اصلی شده است.

در مورد افزایش قیمت بنزین و نارضایتی اقشار پایین جامعه مطالعه مشخص صورت نگرفته بود، چرا که وزارتخانه حکمرانی مطلوب را به خاطر بنگاه‌داری هایی که مجبور شده انجام دهد کنار گذاشته است. این وزارتخانه هنوز اولین وظیفه خود یعنی شناسایی گروه‌های محروم را انجام نداده است. حالا با این مشکل مواجه هستیم و ناچاریم بر اساس ضابطه همگانی یارانه و خدمات معیشتی را پرداخت کنیم. در صورتی که نباید همه گروه‌ها به نحوه مساوی از این خدمات استفاده کنند خود این مسئله نوعی بی‌عدالتی است.